Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 september 2017

Om betalingsachterstanden tegen te gaan kunnen de incassokosten op de andere partij worden verhaald. Als uw wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij namelijk verplicht de schade die u daardoor lijdt te vergoeden.

In artikel 6:96 BW is bepaald, dat de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen. Voor deze buitengerechtelijk incassokosten dient de wederpartij wel in verzuim te zijn.

Het verzuim treedt in de regel in wanneer de wederpartij door een schriftelijke aanmaning in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke betalingstermijn wordt gesteld en betaling binnen deze termijn uitblijft. Voor consumenten geldt een termijn van 14 dagen als redelijke betalingstermijn.

Ter bescherming van vooral consumenten zijn de buitengerechtelijke incassokosten sinds 1 juli 2012 genormeerd. Deze bedragen: 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom, plus 10% over de volgende € 2.500, plus 5% over de volgende € 5.000, plus 1% over de volgende € 190.000 en plus 0,5% over het meerdere. Daarbij geldt een minimum van € 40 en maximum van € 6.775.

In het arrest ‘FA-MED/Y’ heeft de  Hoge Raad bepaald, dat voor deze normbedragen geen nadere incassohandeling nodig is dan de schriftelijke aanmaning. De verschuldigdheid is uitsluitend gerelateerd aan de hoogte van de hoofdsom en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405).

Bij handelsovereenkomsten – overeenkomsten tussen bedrijven – is het minimum van € 40 reeds zonder aanmaning verschuldigd. Bovendien is het bij handelsovereenkomsten toegestaan om hogere buitengerechtelijke incassokosten te bedingen. De Hoge Raad wijst de hogere incassokosten toe wanneer wordt gesteld en aannemelijk gemaakt, dat de werkelijke kosten hoger zijn. Slaagt u daar niet in, dan worden de incassokosten gematigd tot de normbedragen (HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1868).

Ook in een gerechtelijke procedure worden de incassokosten vergoed. Daartoe wordt de wederpartij als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Voor meer informatie:
Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com