VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De wet omschrijft een vaststellingsovereenkomst als een overeenkomst, waarbij partijen zich ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen geldt jegens elkaar binden tot een vaststelling daarvan. Bij het beëindigen van een dienstverband is dit een overeenkomst waarin het ontslag en de voorwaarden daarvan zijn vastgelegd.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Een tijdelijk dienstverband eindigt door het verstrijken van de contractsduur. Een vast dienstverband eindigt door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden. Opzegging door de werkgever leidt nogal eens tot onenigheid. Met name bij opzegging om een dringende reden, ofwel ontslag op staande voet. De werkgever kan ook de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat kan als in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd het dienstverband te laten voortduren. De werkgever en werknemer zitten doorgaans echter niet op een kostbare procedure te wachten. Zij kunnen dan ook ervoor kiezen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan door een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Enerzijds krijgt de werkgever daarmee enige zekerheid dat het ontslag niet wordt teruggedraaid. Anderzijds komt de werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Hoewel partijen op basis van hun contractsvrijheid zelf kunnen bepalen wat zij willen afspreken, zijn er vaste elementen in een vaststellingsovereenkomst te zien. Allereerst zal de einddatum moeten worden vastgesteld om te kunnen bepalen tot wanneer het loon en het vakantiegeld moet worden doorbetaald. In de regel wordt daarbij de geldende opzegtermijn in acht genomen. Om een aanspraak op een WW-uitkering zeker te stellen zal daarnaast moeten zijn vermeld dat het ontslag op verzoek van de werkgever plaatsvindt, dat aan het ontslag geen dringende reden ten grondslag ligt en dat het ontslag niet aan de werknemer is te wijten. Heeft de werknemer nog recht op vakantiedagen en een transitievergoeding, dan wordt dit ook vermeld. Soms worden vakantiedagen verrekend met de vrijstelling van werkzaamheden. Vakantiedagen worden dan niet uitbetaald en de werknemer hoeft tot de einddatum niet meer te werken. Verder is het verplicht te vermelden dat de werknemer een bedenktijd van 14 dagen heeft. Tot slot wordt vermeld dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om juridisch advies in te winnen en dat de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk door de werkgever worden vergoed. Dit om te voorkomen dat de vaststellingsovereenkomst na de bedenktijd alsnog wordt vernietigd.

Contact

Heeft u een arbeidsgeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@kasdiran.com of 0412-484256.