Een kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Gisteren kwam ik via een kieswijzer tot de ontdekking, dat er een Ondernemers Partij bestaat. Deze politieke partij wil de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte terugbrengen tot maximaal 3 maanden. Nu is het zo, dat de werkgever verplicht is om bij ziekte van de werknemer gedurende 2 jaar minstens 70% van het loon door te betalen. Het eerste jaar is dit minstens 100% van het minimumloon. In de uitzendbranche is dit anders geregeld. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt wanneer de plaatsing van de uitzendkracht (terbeschikkingstelling) op verzoek van de opdrachtgever wordt beëindigd. Bij ziekte van de uitzendkracht wordt geacht, dat de plaatsing op verzoek van de opdrachtgever is geëindigd. Het uitzendbureau hoeft dan geen loon door te betalen. Als de uitzendkracht dan tegenover UWV recht heeft op een ziektewetuitkering, vult het uitzendbureau wel deze uitkering aan. De eerste 2 ziektedagen gelden als wachtdagen waarover de uitzendkracht geen recht heeft op een uitkering. Daarvan wordt 1 dag gecompenseerd door een opslag op het feitelijk loon. Dat is het brutoloon zonder vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren, etc. Daarna wordt de uitkering volgens de ABU-cao het eerste jaar tot 91% en het tweede jaar tot 80% van het uitkeringsdagloon aangevuld. Als de NBBU-cao van toepassing is wordt in het eerste jaar tot 90% aangevuld en is er in het tweede jaar geen aanvulling. Ook dan gelden 2 wachtdagen en de compensatie. Werkt de uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (detacheringsovereenkomst), dan worden de percentages berekend over het loon. Dit loon wordt per plaatsing vastgesteld, omdat de uitzendkracht steeds recht heeft op een inlenersbeloning. Dat is hetzelfde loon en overige vergoedingen als van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever. De inlenersbeloning is samengesteld uit het periodeloon, de toeslagen, loonsverhogingen, periodieken en kostenvergoedingen. Zieke werknemers kosten dus veel geld waarvoor de werkgever niets terug krijgt. Op dit punt zou de Ondernemers Partij naar verwachting dan ook steun van veel werkgevers kunnen vinden. Wij zullen de verkiezingen van woensdag 15 maart 2017 maar gewoon moeten afwachten. Heeft u vragen over uw uitzendovereenkomst? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran