Te laat voor een vergoeding bij de aanzegplicht

Op een verjaardagsfeest sprak ik een oude kennis. Een half jaar geleden had zij bijna 8 maanden fulltime als uitzendkracht gewerkt. Daarna was de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau automatisch geëindigd, omdat de plaatsing (terbeschikkingstelling) op verzoek van de opdrachtgever was geëindigd. Van collega’s had zij gehoord van een ‘aanzegplicht’, maar een brief heeft zij nooit gehad. Zij had het zo begrepen, dat zij dan recht had op een vergoeding. De vraag was of zij daar aanspraak op kon maken. Ik nam eerst een slok. Normaliter is het zo, dat er een aanzegplicht is als een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of langer is aangegaan. De werkgever moet de werknemer dan uiterlijk 1 maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk informeren over het wel of niet voortzetten daarvan. Bij voortzetting moet hij ook de voorwaarden aangeven. Doet hij dit niet, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding gelijk aan 1 maandloon. Bij een te late aanzegging is een vergoeding naar rato verschuldigd. Daarbij is het aan de werkgever om te bewijzen, dat de schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden. Het is dan ook aan te raden om de aanzegging per aangetekende brief te doen. Uit de automatische beëindiging heb ik afgeleid, dat het ging om een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. In dat geval heeft het uitzendbureau geen aanzegplicht op grond van de wet, maar wel volgens de cao. Volgens de toepasselijke ABU-cao dient bij een plaatsing van 26 tot 52 weken een aanzegtermijn van 10 kalenderdagen in acht te worden genomen. Aangezien de kennis nooit in het weekend werkte, zou zij dus aanspraak kunnen maken op het feitelijk loon over 8 dagen. Echter, deze aanspraak komt te vervallen wanneer het verzoek om betaling niet is ingediend binnen 2 maanden na het einde van de uitzendovereenkomst. Met verzoek wordt hier bedoeld een verzoekschrift bij de kantonrechter. In haar geval was deze termijn al geruime tijd verstreken, zodat zij geen aanspraak meer kan maken op de vergoeding. Dat is wel zuur, maar de gezelligheid was er niet minder om. Heeft u een vraag over de aanzegtermijn? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran