Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Bedrijven verwijzen vaak naar algemene voorwaarden om hun facturen betaald te krijgen. Over de toepasselijkheid daarvan heeft de Hoge Raad op 2 december 2011 arrest gewezen in een geschil tussen een bouwbedrijf en hotel/restaurant De Echoput. Algemene voorwaarden zijn op grond van artikel 6:233 Burgerlijk Wetboek vernietigbaar, indien deze onredelijk bezwarend zijn (zwarte/grijze lijst) of de gebruiker geen redelijke mogelijkheid aan de wederpartij heeft geboden om daarvan kennis te nemen. Door vernietiging blijven de algemene voorwaarden buiten toepassing. Deze mogelijkheid is geboden, indien de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld (overhandigen of toezenden). Is dit niet mogelijk, dan dient van tevoren aan hem bekend zijn gemaakt dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij hem, een Kamer van Koophandel of een rechtbank. Indien de algemene voorden langs elektronische weg (internet) aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, moeten deze door hem kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Zijn de algemene voorwaarden niet van tevoren ter hand zijn gesteld, dan moeten deze op verzoek van de wederpartij onverwijld en kosteloos worden toegezonden. Bij een juist gebruik van de algemene voorwaarden is de wederpartij blijkens artikel 6:232 Burgerlijk wetboek ook  dan aan de algemene voorwaarden gebonden, indien de gebruiker begreep of moest begrijpen dat de wederpartij de inhoud daarvan niet kende.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran