Tijdige loonbetaling afdwingen

U heeft gewerkt maar het loon wordt niet betaald. Wat doet u daaraan? Loon moet worden betaald telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden berekend. Dat kan zijn per dag, week, 4 weken, maand of kwartaal. De werkgever is verplicht het loon minstens een keer per maand te betalen. Hij hoeft niet sneller te betalen dan een keer per week. In artikel 7:616 Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat de werkgever tevens verplicht is het loon op de bepaalde tijd aan de werknemer te voldoen. Die tijden kunnen zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenregeling of CAO. Als er geen tijd is bepaald moet het loon terstond worden voldaan. Op te late betaling stelt de wet in artikel 7:625 Burgerlijk Wetboek een privaatrechtelijke boete. Als het loon na 3 dagen nog niet is voldaan, kan de werknemer namelijk aanspraak maken op een verhoging. De verhoging is voor de vierde tot en met de achtste werkdag vastgesteld op 5% per dag. Voor elke volgende werkdag is de verhoging 1% per dag. De verhoging is echter gemaximeerd tot de helft van het verschuldigde loon. Daarnaast is de rechter bevoegd om de verhoging te matigen. Verder kan de werknemer de wettelijke rente van de werkgever vorderen. Dat is mogelijk over zowel het loon als de wettelijke verhoging. De rechter mag de gevorderde rente niet matigen. De werkgever doet er daarom verstandig aan om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij looninhouding.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran