RENTE

Wat is rente?

Rente is de schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. Zo luidt de wettelijke omschrijving. Net als incassokosten gaat het hier om extra kosten als de schuldenaar niet op tijd betaalt. Het doel is om te late betaling te ontmoedigen. Er is een onderscheid tussen wettelijke rente, wettelijke handelsrente en contractuele rente. De wettelijke rente geldt voor particulieren. De wettelijke handelsrente geldt voor bedrijven onderling. Bij contractuele rente bepalen partijen zelf het rentepercentage.

Wanneer mag rente worden berekend?

Rente is pas verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Verzuim houdt in dat de schuldenaar te laat is met betalen. Wat onder ‘te laat’ moet worden verstaan hangt af van de situatie. Als hoofdregel geldt dat de schuldenaar in gebreke moet worden gesteld. Een ingebrekestelling is gewoon een schriftelijke aanmaning, waarin de schuldenaar de kans krijgt om binnen een redelijke tijd alsnog te betalen. Voor particulieren is dit een extra betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt de schuldenaar ook binnen deze extra betalingstermijn niet, dan raakt hij in verzuim. Voor bedrijven onderling gelden enkele uitzonderingen. Een betalingstermijn kan de betekenis hebben van een ‘fatale termijn’, waardoor geen aanmaning nodig is. Hebben zij geen betalingstermijn afgesproken, dan is automatisch de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur of de prestatie.

Hoe hoog mag de rente zijn?

In 2021 bedraagt de wettelijke rente 2% per jaar en de wettelijke handelsrente 8% per jaar. De hoogte wordt vastgesteld door een besluit van de Minister van Financiën. De contractuele rente mag niet te hoog zijn. Anders kan de rentebepaling wegens strijd met de openbare orde en goede zeden ongeldig zijn. Een rentebepaling in algemene voorwaarden kan door particulieren als onredelijk bezwarend worden aangemerkt en om die reden ongeldig zijn. Een contractuele rente van 1% per maand, dus 12% per jaar, wordt wel door de rechter aanvaard.

Contact

Heeft u een incassogeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@kasdiran.com of 0412-484256.