OPLEVERING

Hoe moet de verhuurder aan het begin opleveren?

De verhuurder is verplicht de gehuurde zaak aan de huurder ter beschikking te stellen en te laten (opleveren) voor zover dit voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. De huurder moet de zaak kunnen gebruiken zoals partijen zijn overeengekomen. Dus zonder gebreken en zonder kleine herstellingen te hoeven uitvoeren. In het algemeen leggen de verhuurder en de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst de staat van de gehuurde zaak schriftelijk vast.

Hoe moet de huurder aan het einde opleveren?

Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht de gehuurde zaak weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. Als er bij aanvang van de huurovereenkomst een beschrijving van de gehuurde zaak is opgemaakt, is de huurder verplicht de zaak in dezelfde staat op te leveren. Geoorloofde veranderingen en toevoegingen hoeven niet ongedaan te worden gemaakt. Dat geldt ook voor hetgeen door ouderdom teniet is gegaan. Dus slijtage door normaal gebruik. Is er geen beschrijving opgemaakt, dan wordt verondersteld dat de huurder de zaak had ontvangen in de staat zoals deze bij het einde van de huurovereenkomst is. Wel kan de verhuurder tegenbewijs leveren. Voor bedrijfsruimte kunnen partijen van deze regeling afwijken.

Wat als er niet goed wordt opgeleverd?

Soms kan de verhuurder de gehuurde zaak niet goed opleveren. Bijvoorbeeld wanneer de vorige huurder de gehuurde zaak niet tijdig heeft opgeleverd of wanneer de gehuurde zaak tweemaal is verhuurd en al aan de andere huurder ter beschikking is gesteld. De huurder kan dan niet met succes oplevering eisen. Hij zal dan genoegen moeten nemen met schadevergoeding wegens wanprestatie. Die schadevergoeding kan een som geld zijn om op de huurprijs in mindering te brengen, maar ook het ter beschikking stellen van een andere vergelijkbare zaak. Bij te late oplevering door de huurder kan de verhuurder schadevergoeding en een vergoeding die gelijk is aan de huurprijs eisen. Daarnaast kunnen de kosten van kleine herstellingen door de verhuurder op de huurder worden verhaald. Vaak door verrekening met een waarborgsom.

Contact

Heeft u een huurgeschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@kasdiran.com of 0412-484256.