Ketenbepaling in het fasensysteem

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juli 2017

Werkgevers en werknemers mogen met elkaar niet meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar sluiten en bij elkaar voor niet langer dan 2 jaren. Dit met inbegrip van tussenpozen van hoogstens 6 maanden. Anders geldt de laatste arbeidsovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd. Zo is in artikel 7:668a BW bepaald.

Voor deze ketenbepaling worden verschillende werkgevers, die ten aanzien van de arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, als dezelfde werkgever aangemerkt. Over het opvolgend werkgeverschap heeft de Hoge Raad in het arrest ‘Van Tuinen/Wolters’ geoordeeld: “dat aan de eis dat de nieuwe werkgever redelijkerwijs geacht moet worden ten aanzien van de verrichte arbeid de opvolger van de vorige werkgever te zijn, in de regel is voldaan indien enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst, en anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever” (HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603).

Op deze algemene regeling zijn voor uitzendovereenkomsten afwijkingen toegestaan. In de cao’s van ABU en NBBU komt dit tot uitdrukking in een fasensysteem. Volgens de ABU-cao begint de uitzendkracht te werken in fase A (fase 1 en 2 in de NBBU-cao). Deze fase duurt voort zolang de uitzendkracht in niet meer dan 78 weken arbeid heeft verricht. In deze fase is er een uitzendbeding van kracht. Dat houdt in, dat de uitzendovereenkomst automatisch ten einde komt als de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever eindigt.

Daarna begint fase B (fase 3). In deze fase is er een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, beter bekend als detacheringsovereenkomst, en wel voor bepaalde tijd. De ketenbepaling begint pas in deze fase te lopen. Fase B duurt hoogstens 4 jaren. Gedurende deze periode mogen hoogstens 6 uitzendovereenkomsten worden gesloten.

Uiteindelijk komt daarna een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Dit is fase C (fase 4), de laatste fase.

Voor meer informatie:
Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com