Betalingstermijn als fatale termijn

Op de factuur wordt vaak een termijn vermeld, waarbinnen betaling dient plaats te vinden. De schuldeiser wordt niet binnen de betalingstermijn betaald en wenst het renteverlies en de incassokosten op de schuldenaar te verhalen. Waarom wordt zijn vordering dan toch afgewezen? Het laten verstrijken van de betalingstermijn houdt niet per definitie in, dat de schuldenaar daardoor in verzuim is en daarom rente verschuldigd is. Dat kan anders zijn als de betalingstermijn de strekking heeft van een fatale termijn. Door een betalingstermijn wordt volgens artikel 6:39 Burgerlijk Wetboek slechts vermoed, dat een vordering tot eerdere betaling wordt belet. Eerdere betaling geldt echter niet als onverschuldigd betaald. De schuldeiser hoeft het eerder betaalde bedrag niet terug te storten en is daarover ook geen rente verschuldigd. Om in verzuim te komen dient de schuldenaar eerst door een schriftelijke aanmaning in gebreke te worden gesteld. Van belang is, dat op grond van artikel 6:114 Burgerlijk Wetboek betaling pas heeft plaatsgevonden als het bedrag op de bankrekening van de schuldeiser is bijgeschreven. Een juiste omschrijving van de betalingstermijn in de algemene voorwaarden van de schuldeiser kan aldus het verschil maken.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran