Betaling van de hoofdsom, rente en kosten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juni 2017

Incassozaken ontstaan soms simpelweg door betalingsverschillen. Met de betaling wordt in de administratie van de schuldeiser een ander openstaand bedrag verwerkt dan in de administratie van de schuldenaar. Om dit te voorkomen zijn in de wet regels opgenomen voor het verwerken van de betaling.

Indien een betaling kan worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen (bijvoorbeeld: meerdere facturen), wordt de betaling volgens artikel 6:43 BW in de eerste plaats verwerkt volgens de aanwijzing van de schuldenaar. Pas bij gebreke daarvan geschiedt toerekening naar opeisbaarheid, vervolgens naar bezwarendheid en oudheid en tenslotte naar evenredigheid. Volgens de Hoge Raad zal bij de beoordeling van de vraag welke de meest bezwarende verbintenis is, moeten worden onderzocht bij betaling van welke schuld de schuldenaar het meeste belang heeft. Vaak zal de hoogte van de rente een beslissende rol spelen, maar ook kan de schuldenaar er belang bij hebben om de aan een schuld verbonden zaak vrij te krijgen. Daarnaast zou vertraagde betaling van de ene schuld tot zwaardere sancties kunnen leiden dan van een andere schuld (HR 14 december 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BX9799).

Is eenmaal duidelijk aan welke verbintenis een betaling moet worden toegerekend, dan is in artikel 6:44 BW geregeld hoe de betaling moet worden toegerekend aan de hoofdsom, rente en kosten. De volgorde luidt: eerst de kosten, daarna de verschenen rente en tenslotte de hoofdsom en lopende rente. De Hoge Raad is van oordeel, dat eerst met behulp van artikel 6:43 BW moet worden bepaald aan welke hoofdverbintenis de betaling moet worden toegerekend. Vervolgens moet aan de hand van artikel 6:44 BW worden bepaald hoe de betaling ten aanzien van deze hoofdverbintenis en de daarbij behorende rente en kosten moet worden toegerekend (HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:806).

Daarbij omvatten de bedoelde kosten ook de buitengerechtelijke incassokosten. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten dienen de hoofdsommen bij elkaar te worden opgeteld.

Voor meer informatie:
Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com