Auteursarchief: admin

Oplevering bij aanvang en einde huur

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 augustus 2017

Bij huurovereenkomsten is de verhuurder op grond van artikel 7:203 BW verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Hij dient aan de huurder het rustig huurgenot te verschaffen. Lees verder

Ketenbepaling in het fasensysteem

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juli 2017

Werkgevers en werknemers mogen met elkaar niet meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar sluiten en bij elkaar voor niet langer dan 2 jaren. Dit met inbegrip van tussenpozen van hoogstens 6 maanden. Anders geldt de laatste arbeidsovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd. Zo is in artikel 7:668a BW bepaald. Lees verder

Betaling van de hoofdsom, rente en kosten

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juni 2017

Incassozaken ontstaan soms simpelweg door betalingsverschillen. Met de betaling wordt in de administratie van de schuldeiser een ander openstaand bedrag verwerkt dan in de administratie van de schuldenaar. Om dit te voorkomen zijn in de wet regels opgenomen voor het verwerken van de betaling. Lees verder

Huurtermijnen en opzeggronden

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 mei 2017

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, zonder dat opzegging nodig is, wanneer die tijd is verstreken en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Lees verder

Uitsluiting van loondoorbetalingsplicht

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 april 2017

In de regel heeft de werknemer geen aanspraak op loon als hij de bedongen arbeid niet heeft verricht.

Indien echter de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, is de werkgever op grond van artikel 7:628 BW verplicht het loon door te betalen. Lees verder

Vergoeding bij annulering of vertraging van vliegreizen

Als u met het vliegtuig op vakantie of zakenreis gaat kunt u te maken krijgen met een overboeking, annulering of vertraging van de vlucht. In dat geval heeft u recht op een compensatie van € 250 tot € 600 per persoon.

De hoogte van de compensatie verschilt per vlucht en bedraagt:

  • € 250 bij vluchten t/m 1.500 km
  • € 400 bij vluchten binnen de EG van meer dan 1.500 km
  • € 400 bij andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
  • € 600 bij overige vluchten

Bij een overboeking heeft u zich met uw bevestigde boeking bij de incheckbalie gemeld, maar wordt de toegang tot het vliegtuig geweigerd (instapweigering). Er is geen plaats. In dat geval heeft u tegenover de vliegmaatschappij zonder meer recht op de compensatie. Bij een annulering heeft u alleen recht op de compensatie, indien de annulering niet op tijd aan u is medegedeeld en u geen andere vlucht is aangeboden. Bij een vertraging heeft u recht op de compensatie, mits de vertraging meer dan twee, drie of vier uur heeft geduurd. Afhankelijk van de vlucht. U heeft geen recht op de compensatie, indien de vliegmaatschappij kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden. Ook mag de compensatie met de helft worden verminderd wanneer een andere vlucht wordt aangeboden en de afwijking in aankomsttijd niet meer is dan twee, drie of vier uur. Eveneens afhankelijk van de vlucht. Wij incasseren deze geldvordering op basis van ‘no cure no pay’. Neem daarvoor contact met ons op. Ontvangt u geen compensatie, dan hoeft u niets te betalen. Ontvangt u de compensatie wel, dan betaalt u het wettelijke incassotarief. Dit is nooit meer dan 15% van de compensatie.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Een kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Gisteren kwam ik via een kieswijzer tot de ontdekking, dat er een Ondernemers Partij bestaat. Deze politieke partij wil de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte terugbrengen tot maximaal 3 maanden. Nu is het zo, dat de werkgever verplicht is om bij ziekte van de werknemer gedurende 2 jaar minstens 70% van het loon door te betalen. Het eerste jaar is dit minstens 100% van het minimumloon. In de uitzendbranche is dit anders geregeld. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt wanneer de plaatsing van de uitzendkracht (terbeschikkingstelling) op verzoek van de opdrachtgever wordt beëindigd. Bij ziekte van de uitzendkracht wordt geacht, dat de plaatsing op verzoek van de opdrachtgever is geëindigd. Het uitzendbureau hoeft dan geen loon door te betalen. Als de uitzendkracht dan tegenover UWV recht heeft op een ziektewetuitkering, vult het uitzendbureau wel deze uitkering aan. De eerste 2 ziektedagen gelden als wachtdagen waarover de uitzendkracht geen recht heeft op een uitkering. Daarvan wordt 1 dag gecompenseerd door een opslag op het feitelijk loon. Dat is het brutoloon zonder vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren, etc. Daarna wordt de uitkering volgens de ABU-cao het eerste jaar tot 91% en het tweede jaar tot 80% van het uitkeringsdagloon aangevuld. Als de NBBU-cao van toepassing is wordt in het eerste jaar tot 90% aangevuld en is er in het tweede jaar geen aanvulling. Ook dan gelden 2 wachtdagen en de compensatie. Werkt de uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (detacheringsovereenkomst), dan worden de percentages berekend over het loon. Dit loon wordt per plaatsing vastgesteld, omdat de uitzendkracht steeds recht heeft op een inlenersbeloning. Dat is hetzelfde loon en overige vergoedingen als van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever. De inlenersbeloning is samengesteld uit het periodeloon, de toeslagen, loonsverhogingen, periodieken en kostenvergoedingen. Zieke werknemers kosten dus veel geld waarvoor de werkgever niets terug krijgt. Op dit punt zou de Ondernemers Partij naar verwachting dan ook steun van veel werkgevers kunnen vinden. Wij zullen de verkiezingen van woensdag 15 maart 2017 maar gewoon moeten afwachten. Heeft u vragen over uw uitzendovereenkomst? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran