Categoriearchief: Huurrecht

Huurgebreken en onderhoud

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 november 2017

De verhuurder is volgens artikel 7:206 BW verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Is de verhuurder daarmee in verzuim, dan kan de huurder het gebrek zelf verhelpen en de kosten daarvan op de verhuurder verhalen. Desgewenst door deze kosten in mindering te brengen op de huurprijs. Deze Lees verder

Oplevering bij aanvang en einde huur

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 augustus 2017

Bij huurovereenkomsten is de verhuurder op grond van artikel 7:203 BW verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Hij dient aan de huurder het rustig huurgenot te verschaffen. De bepaling zegt niet in welke staat het gehuurde ter beschikking moet worden gesteld. De genotsverwachting wordt objectief bepaald. Daarbij gaat het erom wat een huurder Lees verder

Huurtermijnen en opzeggronden

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 mei 2017

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, zonder dat opzegging nodig is, wanneer die tijd is verstreken en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Bij woonruimte is dit anders geregeld. Voor beƫindiging is altijd opzegging nodig, tenzij het gaat om de huur van een zelfstandige woning voor hoogstens 2 jaren of een onzelfstandige woning voor hoogstens 5 jaren. In die gevallen eindigt de huur Lees verder