Categoriearchief: zBlogs

Door incasso geen geld meer aan de kassa

De meeste mensen zijn het er wel over eens, dat afspraken moeten worden nagekomen. Een overeenkomst heeft daarom verbindende kracht. Maar dat lukt niet altijd. Soms is de ander onbetrouwbaar en is er sprake van onwil. Soms komt het gewoon niet uit en is er sprake van onmacht. In beide gevallen worden de nadelige gevolgen op u afgewenteld. Het is dan de vraag in hoeverre u bereid bent deze te dragen. Zo ken ik een startende ondernemer. Een ambitieuze cateraar in Rotterdam. Mooi, capabel en vriendelijk. Zij had op een verjaardagsfeest de catering verzorgd. De vrouw van haar klant was jarig. Maar vervolgens betaalt de klant niet en trekt hij een hele lade met smoesjes open. Na twee aanmaningen is de vordering aan mij ter incasso uit handen gegeven. Ik heb de klant meteen gesommeerd en in een telefoongesprek zijn de verweren weerlegd. De afsluiting was, dat hij alsnog ging betalen maar wel in termijnen. Uiteraard is cliënte het niet daarmee eens. In de algemene voorwaarden is een betalingstermijn van tien dagen gesteld. Voor zover deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, moet er zelfs direct worden betaald. Een betalingsregeling is bovendien alleen mogelijk met toestemming van de schuldeiser. Cliënte moet van het geld haar eten en rekeningen betalen. Dus geen enkele tijd te verliezen. Ik heb een dagvaarding opgesteld en door de deurwaarder laten betekenen. Inschrijven op de rol en de incassoprocedure was gestart. De zaak was helder. De kantonrechter heeft de klant dan ook veroordeeld tot betaling van de factuur, rente en incassokosten. Het vonnis wil nog niet zeggen, dat het geld zelf naar cliënte toe komt. Daarvoor heb ik eerst de deurwaarder nog op pad moeten sturen om beslag te leggen op het banksaldo van de klant. Dat zal zijn vrouw vast niet zo leuk hebben gevonden toen zij niet kon pinnen in de supermarkt. Maar zonder incassoprocedure had het cliënte kunnen zijn die aan de kassa stond. Dan maar geen catering de volgende verjaardag. Heeft u ook een incassogeschil? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Geen recht op WW of bijstand door valse getuigschriften en ontslag op staande voet

Ik was bij de rechtbank in Den Bosch. De werknemer had zijn ontslag vernietigd en cliënt had daarom een ontbindingsprocedure ingesteld. Het ging om een administratief medewerker die bij cliënt op een leidinggevende functie had gesolliciteerd. Cliënt had hem aangenomen, maar de werknemer bleek niet goed te functioneren. Hij miste de bekwaamheid en geschiktheid. Dat kan gebeuren. Verwachtingen worden soms nou eenmaal niet beantwoord. Deze werknemer had bij het solliciteren echter valse diploma’s en getuigschriften laten zien. Zo zou hij over een heao-diploma beschikken en bij ASML, KPN en Philips leidinggevende ervaring hebben opgedaan. Een onderzoek naar het arbeidsverleden heeft uitgewezen, dat de werknemer niet over de gestelde kwalificaties beschikt. “Hij doet zich groot en wijs voor, maar hij weet niets en kan niets. Er komen alleen maar domme dingen uit zijn mond en er komt niets fatsoenlijks uit zijn handen”, aldus cliënt. Hij was boos. U zou zich kunnen afvragen of dat onderzoek niet vooraf had moeten plaatsvinden. Hoe dan ook, bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer cliënt misleid en bedrogen waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. Dat levert een dringende reden op voor ontslag. Aangezien de proeftijd was verstreken heeft cliënt hem dan ook op staande voet ontslagen. Met een arbeidsverleden van ruim zeventien jaar zou de werknemer zeventien maanden recht op een WW-uitkering hebben gehad. De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand is dat maar 70%. Bij ontslag op staande voet er is echter sprake van verwijtbare werkloosheid. De WW-uitkering wordt daarom blijvend en algeheel door UWV geweigerd. De werknemer kan dan nog wel bij UWV een bijstandsuitkering aanvragen. Maar dat is slechts een uitkering ter hoogte van het sociale minimum. Ter beoordeling zal UWV de aanvraag doorsturen aan de gemeente. Echter, ook de gemeente  past een sanctie toe bij ontslag op staande voet. Gesteld wordt, dat de werknemer door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid heeft behouden. De sanctie houdt in een strafkorting van 50% tot 100% op de bijstandsuitkering. Deze strafkorting geldt voor een periode van een tot drie maanden. Aldus heeft de werknemer er alle belang bij, dat het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid. Heeft u ook vragen over ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Boerenomelet en groene thee na ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Pas geleden zat ik met cliënt op het terras tegenover de rechtbank in Den Bosch. Een aangename vent met een onrustig verleden. Wij hadden een zitting bij de kantonrechter achter de rug en wilden nog wat napraten. Cliënt was beland in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij is al elf jaren in loondienst en de laatste vijf jaren heeft hij last van astma. Zijn werkomgeving moet daaraan worden aangepast. Zo moet hij in de gelegenheid worden gesteld om de temperatuur en ventilatie in zijn werkruimte zelf te reguleren. Bijvoorbeeld door een stralingskachel en de mogelijkheid om het raam open te zetten. In ieder geval is het centrale klimaatbeheersingssysteem niet goed voor hem. Maar de werkgever weigerde en cliënt moest zich vaker ziek melden. Een voorstel tot beëindiging met wederzijds goedvinden is door cliënt afgewezen. Tot een vaststellingsovereenkomst is het niet gekomen. En dus zitten wij nu in een ontbindingsprocedure. Een ontbinding is mogelijk als daar gewichtige redenen voor aanwezig zijn. Dat kan een dringende reden zijn of een verandering in de omstandigheden. De werkgever beroept zich op laatstgenoemde grond. Volgens hem zou de arbeidsrelatie zodanig zijn verstoord, dat een vruchtbare verdere samenwerking niet langer mogelijk is. Cliënt is uiteraard van mening, dat de arbeidsrelatie weliswaar niet optimaal is. Maar van een duurzame verstoring van de arbeidsrelatie is geen sprake. Hij heeft zich immers nooit onwelwillend opgesteld en is nog altijd bereid zijn werk te doen. Ontbinding zou dus onbillijk zijn. Wie van beide partijen gelijk heeft is aan het oordeel van de kantonrechter. Ik verwacht zijn beslissing binnen drie weken. Tegen de beschikking is geen hoger beroep mogelijk. Als de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, zal hij de werkgever naar alle verwachting wel veroordelen tot betaling van een ontbindingsvergoeding. De hoogte daarvan wordt vastgesteld volgens de kantonrechtersformule. Tot napraten is het niet echt gekomen. Ik heb maar de helft gehoord. Alle aandacht was gericht op de heerlijke boerenomelet en groene thee. U zult het moment misschien wel herkennen. Ik bel hem later wel op. Heeft u ook vragen over het ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Hardloper bestrijdt de aanvraag voor een ontslagvergunning

Terwijl ik aan het hardlopen was, ging mijn iPhone over. Het was de vriendelijke stem van een mevrouw van UWV. Zij wilde weten of de stukken aan mij als gemachtigde konden worden gestuurd. Cliënte zou volgens de werkgever namelijk niet goed functioneren en om die reden niet geschikt zijn voor de functie. De werkgever heeft bij UWV daarom een ontslagvergunning aangevraagd. Dat is nodig als een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wil opzeggen. Voor cliënte is het nu van belang om binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Want gesteld kan worden, dat het ontslag onredelijk is en de ontslagvergunning daarom moet worden geweigerd. Dat is het toetsingscriterium. Zij heeft immers al jaren een onberispelijke staat van dienst. Dat het werk de laatste tijd niet op tijd klaar is, is aan de werkgever te wijten. Na het vertrek van haar directe collega is er geen nieuwe werknemer aangenomen. In plaats daarvan heeft cliënte juist taken en werkzaamheden erbij gekregen. Maar zonder de extra tijd en faciliteiten. De werkdruk is al langere tijd zeer hoog. De aanvraag houdt dan ook verband met onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Ook heeft de werkgever onvoldoende contact met cliënte gehad om te proberen verbetering in het gestelde disfunctioneren te brengen. Zo zijn er geen evaluaties geweest en heeft zij geen begeleiding gehad bij de behandeling van de nieuwe portefeuille. Door de aanvraag heeft het vertrouwen weliswaar een deuk gehad, maar de arbeidsrelatie is niet duurzaam verstoord. Cliënte heeft alleen moeite met haar nieuwe manager. Zij kan zijn nagels wel uittrekken. Na het verweer krijgt de werkgever de kans om binnen tien dagen zijn zienswijze naar voren te brengen. Cliënte krijgt dezelfde kans en zal daar zeker gebruik van maken. Tegen de beslissing van UWV is namelijk geen bezwaar en beroep mogelijk. Het telefoontje van UWV kwam op een goed moment, want ik kon de sportieve dame achter mij niet langer voorblijven. Ik stopte en hield gauw de telefoon tegen mijn oor. Pfff…, toch maar wat harder trainen voor de Urbanathlon. Heeft u ook vragen over het ontslag? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Zieke fietser ontvangt loon voor slechte rijvaardigheid

Afgelopen woensdag ontving ik een brief van de tegenpartij. Daarin verklaarde de werkgever, dat het loon van mijn cliënt alsnog zal worden doorbetaald. Cliënt heeft namelijk een nieuwe hobby. Met zijn vrouw een wedstrijdje mountainbiken in het bos. Zijn vrouw is echter harstikke sportief en hij kan gewoon niet zo goed fietsen. Hij valt keer op keer en raakt steeds geblesseerd. Knie tegen een stam, ribben op een boomstronk of enkel in een gat. Daardoor is hij vaak langdurig ziek. De werkgever zit met een arbeidskracht die steeds wegvalt. Om die reden heeft hij cliënt verboden om nog langer op de mountainbike te klimmen. Anders zou het loon bij de volgende ziekmelding niet meer worden doorbetaald. Cliënt heeft zich niets daarvan aangetrokken en het loon is inderdaad niet meer betaald. Ik dacht er goed aan te doen de werkgever een brief te schrijven. Daarmee kon een slepende procedure bij de rechtbank misschien worden voorkomen. Ik wees hem op zijn wettelijke verplichting om bij de eerste twee jaar van ziekte 70% van het loon door te betalen. De toepasselijke CAO garandeert het eerste jaar zelfs 100%. Dat zou alleen anders zijn geweest als de ziekte door opzet is veroorzaakt. Daarbij moet het gaan om het willens en wetens veroorzaken van de ziekte en niet om het enkel riskeren daarvan. Met het fietsen heeft cliënt nooit het oogmerk gehad om arbeidsongeschiktheid te veroorzaken. Hij fietst gewoon voor zijn plezier en kijkt nog steeds graag naar zijn vrouw. Van enige opzet is daarom geen sprake. In de brief wordt ook verzocht een afspraak te maken om een plan van aanpak op te stellen. Daarmee voorkomt de werkgever het verwijt, dat hij zich te weinig zou hebben ingespannen om de re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. In dat geval zou UWV hem een loonsanctie kunnen opleggen. Dat houdt in, dat de werkgever het loon tot nog eens een jaar moet doorbetalen. Cliënt mag zijn herstel niet belemmeren. Pas na het herstel mag hij zijn sport weer uitoefenen. Door dit alles kreeg ik spontaan zin om te fietsen. Maar dat duurde niet erg lang. Ik pak echt liever de auto. Heeft u ook een arbeidsconflict bij ziekte? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Bij McDonalds voor een proeftijd in het arbeidscontract

Laatst was ik met een oude bekende bij McDonalds voor een Big Mac en Franse frietjes. Inmiddels getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ken haar als een oprecht en lief persoon. Ook zij was na een reorganisatie haar baan kwijtgeraakt. Maar gelukkig heeft zij nu een halfjaarcontract om als officemanager bij een ICT-bedrijf te werken. Daar staat alles in vermeld. Functie, arbeidsduur, vakantie, loon en nog wat andere belangrijke zaken. “Ik heb wel een proeftijd van twee maanden en er is ook geen CAO”, wist zij mij te vertellen. Ik adviseerde haar om dat maar niet tegen de werkgever te zeggen. Een proeftijd van twee maanden is weliswaar toegestaan bij een arbeidscontract van twee jaar of langer. Maar als het gaat om een arbeidscontract van een half jaar, mag de proeftijd niet langer zijn dan een maand. “Moet ik dat dan niet juist wel zeggen?” Nee, want de proeftijd is te lang en daarom nietig. Ongeldig. Deze wordt niet automatisch omgezet in een kortere proeftijd. Dat houdt in, dat er nu helemaal geen proeftijd geldt. Zou de werkgever haar binnen twee maanden willen ontslaan, dan heeft hij pech. De werknemer kan het ontslag gewoon ongedaan maken door de nietigheid van de proeftijd in te roepen. Het arbeidscontract loopt gewoon door, totdat de volledige contractduur is verstreken. Zij is verzekerd van een inkomen voor de komende zes maanden. Nou zou het zo kunnen zijn, dat de werkgever de regeling aan zijn laars lapt en haar geen loon meer betaalt. In dat geval zal de kantonrechter hem tot loondoorbetaling veroordelen. Doorgaans zal de werkgever in dat geval ook een wettelijke verhoging en rente moeten betalen. Die verhoging kan oplopen tot de helft van het verschuldigde loon. Als het zover komt, zitten wij weer bij McDonalds om een en ander te bespreken. Ik hou nou eenmaal van junkfood. Zolang ik de spiegel en dokter maar niet hoef te vragen hoe het ooit zover heeft kunnen komen. Heeft u ook vragen over uw arbeidsovereenkomst? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Ontslag van ambtenaar wegens ernstig plichtsverzuim kost drie euro

Enkele weken geleden vroeg een zwerver in Den Haag mij om een euro. Ik moest daar bij een adviescommissie zijn om een hoorzitting bij te wonen. Met cliënt had ik op het centraal station afgesproken. Hij was werkzaam als rijksambtenaar maar is nu ontslagen. Wat is er nou gebeurd? Zijn functie was als gevolg van een reorganisatie gewijzigd. Hij was daardoor in de stress geraakt en had zich ziek gemeld. Maar vervolgens had hij elk contact met zijn werkgever verbroken. Hoewel de werkgever hem had opgedragen om zich te melden heeft cliënt toch geen contact meer opgenomen. Daardoor was het niet mogelijk zijn re-integratie te bespreken. De werkgever heeft toen het salaris gekort om deze dienstopdracht kracht bij te zetten. Cliënt heeft als persoon echter vermijdende kenmerken. Hij is zeer verlegen en heeft overmatige angst voor belediging en kritiek. Het stilzwijgen werd dan ook voortgezet. Het gevolg daarvan is nu wel, dat hij is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Anders dan een werknemer in het bedrijfsleven kan een ambtenaar niet naar de kantonrechter om het ontslag aan te vechten. In plaats daarvan kan hij bij de bestuursrechter beroep instellen. Maar dat kan pas als een bezwaarprocedure is doorlopen. Op die manier kan de werkgever zijn beslissing heroverwegen en het ontslag ongedaan maken. Een onderdeel van die heroverweging is het horen van de ambtenaar. Vandaar de hoorzitting. De bezwaarprocedure betekent echter niet, dat het salaris voorlopig wordt doorbetaald. Daarvoor zijn wij naar de rechtbank geweest om een voorlopige voorziening te vragen. Dat is een tijdelijke maatregel. Als de beslistermijn niet door de werkgever wordt verlengd, verwacht ik over enkele weken een beslissing op bezwaar. In de tussentijd heb ik de zwerver drie euro gegeven. Genoeg voor een broodje. Ik had het toch in mijn broekzak zitten en kan alleen maar raden wat hem is overkomen. Heeft u ook een arbeidsconflict? Ik sta u graag te woord.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Ontslag op staande voet bij diefstal door personeel

Het zal de meeste mensen wel bekend zijn. Als een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal en daardoor het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt, kan dit reden zijn voor ontslag op staande voet. Dat is geregeld in artikel 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek. Zo was een werknemer van de Bijenkorf op staande voet ontslagen, omdat hij een broek en jas had gestolen. Ontslag op staande voet bij diefstal door eigen personeel maakt onderdeel uit van het bedrijfsbeleid van de werkgever. Als detailhandelsorganisatie heeft zij namelijk een verhoogd diefstalrisico. De Bijenkorf stelde, dat zij daarom een zwaarwegend belang heeft bij strikte handhaving van haar bedrijfsbeleid. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer moesten daarvoor wijken. De Hoge Raad gaf de Bijenkorf op 20 april 2012 gelijk. Triest is, dat de werknemer op grond van artikel 24 Werkloosheidswet dan ook geen recht heeft op een WW-uitkering. Ontslag op staande voet wordt immers aangemerkt als verwijtbare werkloosheid.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Cessie als zekerheid

Bij zakendoen heeft de klant niet altijd het geld om direct te betalen. De leverancier streeft naar omzetgroei en kiest er daarom voor om op rekening te leveren. Maar hoe voorkomt de leverancier bij wanbetaling een dagvaardings-procedure en beslaglegging? Zekerheden als hypotheek en pand komen dan al snel op. Een ander alternatief is cessie ofwel de overdracht van een vordering in de zin van artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek. Dit is mogelijk als de klant geld te vorderen heeft van een derde. Denk aan een belastingteruggaaf of verzekeringsuitkering. In dat geval betaalt de belastingdienst respectievelijk verzekeringsmaatschappij het geld niet meer aan de klant, maar rechtstreeks aan de leverancier. De klant heeft geen invloed daarop. Voor cessie is vereist een cessie-akte en een mededeling daarvan aan de derde partij (i.c. belastingdienst of verzekeringsmaatschappij). In een zaak tegen Zakelijke Telefonie.nl ging het mis. Op 15 januari 2013 heeft de rechtbank Utrecht een vordering van de wederpartij afgewezen wegens het ontbreken van een dergelijke akte.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran

Oproepwerkzaamheden: geen werk, toch loon

Werkgevers hechten waarde aan flexibele arbeidsrelaties, zoals oproepwerkzaamheden. Het gaat dan om arbeidsovereenkomsten, waarbij de werkgever de werknemer alleen oproept om werk in loondienst te verrichten als dat er is. Oproepwerkzaamheden vormen volgens artikel 7:628a Burgerlijk Wetboek een uitzondering op de hoofdregel, dat de werkgever geen loon verschuldigd is als de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Als een arbeidsovereenkomst voor minder dan 15 uur per week is aangegaan en de werktijden niet zijn vastgelegd, heeft de werknemer per dienst namelijk recht op minstens 3 uur loon. Ook al heeft hij tijdens die dienst minder of helemaal geen arbeid verricht. De regeling geldt tevens als de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is overeengekomen. Voor ambtenaren is een vergelijkbare regeling te vinden in artikel 11a Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren. Om deze reden dient in de aanstellingsakte het aantal garantie-uren te zijn vastgelegd. De werkgever doet er verstandig aan bij de planning van de diensten rekening te houden met deze regeling.

mr. A.S. (Albert) Kasdiran