Categoriearchief: zBlogs

Wet arbeidsmarkt in balans

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 15 oktober 2019

Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet moet werkgevers meer flexibiliteit bieden en werknemers meer inkomenszekerheid.

De flexibiliteit wordt gezocht in het verruimen van de ketenbepaling als beschreven in artikel 7:668a BW. Nu is het zo dat een tijdelijk dienstverband na 2 jaar automatisch wordt omgezet in een vast dienstverband. Straks is dit pas na 3 jaar. Net als voorheen. Zo kunt u Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 8 mei 2019

De transitievergoeding. Voor veel werkgevers een doorn in het oog.

Wanneer u de arbeidsovereenkomst na twee jaar wilt opzeggen of ontbinden, verplicht artikel 7:673 BW u om de werknemer een transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook wanneer u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na twee jaar niet verlengt. U hoeft niet eens ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld. De enkele arbeidsduur roept deze Lees verder

Arbeidsjurist Oss

Een arbeidsgeschil. Het komt dagelijks voor. Als werkgever probeert u dit echter zo veel mogelijk te voorkomen, want voor de beste prestaties wilt u de werknemer graag gemotiveerd houden. In een woud van wetten en regels kunt u wel gemakkelijk verdwalen. Daarbij kan een loonvordering aardig oplopen door de wettelijke verhoging en rente. Het is dan fijn als iemand u helpt.

Jurist arbeidsrecht

Voor goede rechtshulp in de regio Den Bosch, Oss en Veghel kunt u bij Kasdiran Rechtspraktijk terecht. Als arbeidsjurist staan wij werkgevers bij in geschillen over het dienstverband, ontslag, loon, transitievergoeding en andere zaken. Wij voeren een advies- en procespraktijk. Daardoor weten wij wat u te wachten staat. Met goed advies helpen wij u problemen te voorkomen. Met gedegen procesvoering helpen wij u problemen op te lossen.

Kantonzaken

Een arbeidsgeschil wordt gezien als een alledaags geschil. Voor alledaagse geschillen is er een rechter die laagdrempelig is en goedkoop rechtspreekt. Dit is de kantonrechter. In kantonzaken is een advocaat daarom niet verplicht. Ook is het griffierecht lager. Wij procederen bij de kantonrechter door heel Nederland. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Voor meer informatie: Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com

Incassojurist Oss

Incasso. U zit er niet op te wachten, maar als schuldeiser wilt u wel geld zien. Wat nu als de schuldenaar niet betaalt? U zou een betalingsregeling kunnen treffen, maar daartoe bent u niet verplicht. Daarbij speelt een rol dat de lonen van uw medewerkers en de huur van uw bedrijfspand op tijd moeten worden betaald. U zou ook stil kunnen zitten en hopen dat het vanzelf goed komt. Die afweging kunt u zelf het beste maken.

Jurist incasso

Kiest u toch voor incasso, kies dan voor Kasdiran Rechtspraktijk. Wij zijn als incassojurist ook actief voor bedrijven in de regio Den Bosch, Oss en Veghel. Met jarenlange proceservaring hanteren wij een effectieve werkwijze om uw geld te incasseren. In onze aanpak worden verweren met juridische argumenten weerlegd en worden procedures bij de rechter resultaatgericht gevoerd. Wij hanteren korte communicatielijnen en laten ons alleen leiden door uw belang.

No cure no pay

Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze dienstverlening, dat incassozaken ‘no cure no pay’ worden behandeld. U hoeft ons dus niet te betalen als wij het geld niet weten te innen. Wordt het geld wel geïnd, dan worden de kosten door de wet of rechter bepaald. Bovendien worden de kosten op de schuldenaar verhaald. Zo hoeft incasso u niets te kosten.

Voor meer informatie: Kasdiran Rechtspraktijk │T 0412-484256 │ E info@kasdiran.com

Belemmeringsverbod en overnamevergoeding

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 11 mei 2018

Artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) verbiedt een uitzendbureau om belemmeringen in de weg te leggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de inlener. Lees verder

Huurgebreken en onderhoud

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 november 2017

De verhuurder is volgens artikel 7:206 BW verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Lees verder

Oplevering bij aanvang en einde huur

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 augustus 2017

Bij huurovereenkomsten is de verhuurder op grond van artikel 7:203 BW verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Hij dient aan de huurder het rustig huurgenot te verschaffen. Lees verder

Ketenbepaling in het fasensysteem

Auteur: mr. A.S. Kasdiran
Datum: 1 juli 2017

Werkgevers en werknemers mogen met elkaar niet meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar sluiten en bij elkaar voor niet langer dan 2 jaren. Dit met inbegrip van tussenpozen van hoogstens 6 maanden. Anders geldt de laatste arbeidsovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd. Zo is in artikel 7:668a BW bepaald. Lees verder